BG
 
ENG
Проект BG161PO003-1.1.06-0089-C0001 “Изследване на функционален модел на ново поколение компютърни интерфейси за сортиране, групиране и управление на информационни обекти на компютърно устройство”

Обща информация

Проектът на Елидо АД представлява научно изследване, което да подкрепи разработването на иновативен графичен потребителски интерфейс от ново поколение, базиран на заявен за патентоване метод за визуализация, групиране, сортиране и управление на обекти чрез реализация на движение, представящо графично степента на съответствие на обектите към дефинирани критерии на дисплея на устройство. Този гравитационен интерфейс цели да приближи начините за работа с информацията на компютъра до естествените начини на човека за общуване с материалната околна среда и по този начин да повиши интуитивността на софтуерните продукти и да намали необходимото време за намирането на търсената информация. По предварителни оценки е възможоно това време да се скъси до десет пъти, особено при сложни търсения и търсения в големи масиви от данни.

Задачата на проекта е да изследва функционален модел на интерфейса и дейностите по него предвиждат провеждането на щателно наблюдение на  програмните модули и свързани бази данни, с цел да се оптимизира  комуникацията на модела с външни масиви от данни, различни бази данни и да се установи необходимият изчислителен ресурс за реализацията му, както и на комуникацията на потребителя с интерфейса от гледна точка на ергономията и интуитивността. В резултат на реализацията Елидо АД ще разполага с документация, която ще улесни и ускори създаването в практиката на високо конкурентни софтуерни продукти за работа с данни, базирани на иновативния интерфейс от ново поколение, както и внедряването му в съществуващи софтуерни продукти с цел те да бъдат подобрени.

Продължителността на проекта е 24 месеца като за това време трябва да бъдат разработени две версии на програмните модули и свързаните бази данни, доклад за взаимодействието на потребителя с интерфейса, доклад за необходимия за надеждната му работа изчислителен ресурс, изводи от изследванията за нуждите на бъдещи софтуерни разработки и публична база данни с необработените данни от изследванията.

До 2 години след приключването на проекта се очаква повишаване на ефективността при работа и намаляване на техническите рискове при реализация на приложения базирани на метода и рязко повишаване на конкурентоспособността на пазара на иновативните интерфейси и създаване на комерсиални приложения с използване на иновативния интерфейс.


Проектът беше успешно приключен


На 7 февруари 2015 г. изтече удълженият срок за изпълнение на проект BG161PO003-1.1.06-0088-C0001 ”Създаване на алгоритми за извличане на критерии за сортиране, групиране и управление на документи в големи масиви от структурирана информация чрез интеграция на международни класификации и резултати от пълнотекстово търсене в многоезичен режим”. Всички дейности по него бяха приключени успешно и в срок.

След анализ на резултатите екипът достигна до изводи, които да подпомогнат създаването на комерсиално приложение, базирано на иновативния интерфейс, който беше обект на изследването. Изводите и препоръчите може да прочетете в прикачения файл по-долу, а пълната документация - да намерите в секция "Резултати".


ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ (PDF)
                                          
ЕЛИДО АД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

sales@elido.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2