BG
 
ENG
Вътрешен семинар на тема “Научна методология” за нуждите на проекта

5 април 2013 г.

Екипът проект BG161PO003-1.1.06-0089-C0001 „Изследване на функционален модел на ново поколение компютърни интерфейси за сортиране, групиране и управление на информационни обекти на компютърно устройство“ взе участие във вътрешен семинар за методологията на научните изследвания. Владислав Ламбрев, главен софтуерен архитект на Елидо и експерт „Проектиране и програмиране” по проекта, разясни общите принципи и понятия в методологията на научните изследвания и конкретните и приложения в работата на екипа по проекта.

Основно внимание бе обърнато на принципи на научното изследване, а именно:

  • Сравнимост и повторяемост на резултатите
  • Разлика между количествени и качествени критерии
  • Изследване на видове грешки - методически и схоластични
  • Обработка на статистически значим брой опитиОбщите примери бяха демонстрирани чрез практически тест с анкетни карти с въпроси от качествен характер. На тази база бяха практически демонстрирани основните разлики между видовете критерии и техните начини на прилагане, правилата за подбора на фокус групите при статистическо изследване, които осигуряват надеждност на резултатите, както и критериите, които определят дадено изследване като успешно или неуспешно.


За повече информация по проекта може да се свържете с Йоана Иванова, тел. 02/958-95-16

                                          
ЕЛИДО АД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

sales@elido.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2