BG
 
ENG
Успешно приключване на Дейност 4 и Дейност 7 от проекта

31 октомври 2014 г.

В края на месец октомври екипът на проекта успешно приключва две дейности - Дейност 7 ""Оптимизация на модулите реализиращи модела за нуждите на изследването"" и Дейност 4 ""Изследване взаимодействието на потребителя с интерфейса"".
В доклада по дейност 4 се констатира, че в следствие на извършената от екипа работа от тестовете на концепцията до създаването на текущата версия на функционалния модел, броят на обектите, с които потребителят може да борави удобно на екрана е нараснал над 20 пъти. Беше осигурена възможност за удобна работа с до 2000 визуализирани обекта на един екран, като за целта бяха въведени допълнителни средства за визуализация като Контролния панел. Въвеждането на контролния панел позволи да бъдат избегнати общите слабости на предлаганата визуализация спрямо традиционните. Предложената схема на реализация на контролния панел не само репликира досегашните възможности на съществуващите интерфейси, но и позволи въвеждането на присъщи на предлаганата иновационна форма на визуализация възможности, които намалиха броя на необходимите операции за извършване на управление върху визуализираните обекти спрямо съществуващите индустриални стандарти.
В следствие на това, в доклада към Дейност 7 се установява, че излследването на модулите и архитектурата на модела в симулиранa оперативна среда доказват че текущата реализация на модулите и общата архитектура на модела позволяват да се премине към следващия етап на разработка, а именно към оперативни тестове в реална работна среда.
Докладите са налични онлайн в публичната база с резултати на www.s012.elido.com.

За повече информация по проекта може да се свържете с Анелия Добрева, тел. 02/958-84-75

                                          
ЕЛИДО АД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

sales@elido.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2