BG
 
ENG
Успешно присключване на Дейност 6 "Изследване на необходимия изчислителен ресурс за реализация при различни типове архитектура на модела, множества входни данни и обекти за визуализация"

27 ноември 2014 г.

С приключавето на месец ноември, екипът на ЕЛИДО приключва и изпълнението на дейност 7 "Изследване на необходимия изчислителен ресурс за реализация при различни типове архитектура на модела, множества входни данни и обекти за визуализация". Извършените по тази дейност изследвания установиха, че текущата реализация на модулите и общата архитектура на модела позволяват да се премине към следващия етап на разработка, а именно към оперативни тестове в реална работна среда.
Изследванията на изчислителния ресурс в текущия доклад са проведени с помощта на модулите, описани от общата архитектура на модела в "Доклада за наличие на бази данни, във вид подходящ за достъп от програмни модули" от приключването на дейност Дейност 5 (ARCTR_DB 2.0) "Оптимизиране на обща архитектура на модела и втори вариант на Базите данни". Модулите и общата архитектура на модела бяха успешно изследвани в симулирана оперативна среда. В симулираната работна среда бяха използвани широк набор от външни информационни източници (Google, Bing News, YouTube, Facebook, Last.fm, MS Active Directory, Web URLs, SQL, XML, CSV), което прави данните от изследването подходящи за анализиране и моделиране на поведението на функционалния модел в симулирана оперативна среда.
Докладът по приключване на дейността, заедно с пълните приложения, е наличен в публичната база с резултати на www.s012.elido.com.

За повече информация по проекта може да се свържете с Анелия Добрева, тел. 02/958-84-75

                                          
ЕЛИДО АД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

sales@elido.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2